Andorra empresas del Principado de Andorra - Entreprises de la Principauté d'Andorre
Principado de Andorra Andorra Empresas Entreprises de la Principauté d'Andorre Empresas del Pr

Català
Français
Español
English
Principado de Andorra -  Português
Nederlands
Deutsch
Chinese
Andorramania > Business > Altres empreses-Autre entreprises-Otras empresas

Altres empreses d'Andorra - Otras empresas de Andorra
Autres entreprises d'Andorre - Other companies of Andorra


Materials de construcció
Matériaux de construction
Materiales de construcción
Building materials

Antenes , TV Hotels , Seguritat , Imatge , Só profesional
Antennes , TV Hôtels , Sécurité , Image , Son professionnel
Antenas , TV Hotels , Seguridad , Imagen , Sonido profesional
Dishes , TV Hotels , Security , Image , Profesional sound

Serveis de sonorització i il·luminació
Service de sonorisation et illumination
Servicios de sonorización e iluminación
Voicing and floodlighting service

Senyalitzacions, rètols i mobiliari urbà à Andorra
Signalisation, panneaux et mobilier urbain en Andorre
Señalizaciones, Rotulación y mobiliario urbano en Andorra
Panels and urban furniture in Andorra

Carns i elaborats
Viandes et dérivés
Carnes y elaborados
Meat

Productora, distribuïdora d’electricitat
Cie de production, distribution d'électricité
Producción y distrib. de electricidad
Electricity production and distrib. Cie

Transports
Transports
Transportes
Transports

Metal·lurgia
Métallurgie
Metalurgia
Metalurgy

PRONET Central de serveis de Neteja
PRONET Centrale de services de Nettoyage
PRONET Central de servicios de Limpieza
PRONET Cleaning Services

Instal·lacions de cuines industrials, bars i restaurants
Installations de cuisines industrielles, bars et restaurants
Instalaciones de cocinas industriales, bars yrestaurantes
Industrial kitchen, bars and restaurants installation

Taxis-Andorra
Taxis Andorre
Taxis Andorra
Andorra-Taxis

Autocars - Lloguer de coxes
Autocars - Location de voitures
Autocares - Alquileres de coches
Coaches - Car renting

Andorra Helicopters
Andorre Hélicoptères
Andorra Helicopteros
Andorra Helicopters

Transports
Transports
Transportes
Transports

Transports
Transports
Transportes
Transports

Transports
Transports
Transportes
Transports

Material de construc.
Matériel de construc.
Material de construc.
Building material

Serveis domestics
Services domestiques
Servicios domesticos
Domestic services

Andorrana de Ventilació Industrial S.A.
Andorrane de Ventilation Industrielle S.A.
Andorrana de Ventilación Industrial S.A.
Andorrana of Industrial Ventilation S.A.